Algemene Voorwaarden Making Sense Together

November 2022

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht heeft gesloten
b. Opdrachtnemer: Making Sense Together

2. Algemeen

Deze Opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle opdrachten en overeenkomsten die met ons worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. Afwijkingen van deze Opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald. Wij zijn gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt. Wij kunnen onze Opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

3. Opdracht

Wij zullen de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen die wij met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Artikel 7:403 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht verleend aan een specifieke persoon) is niet van toepassing.
Onze werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit:
• Voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma, het schrijven van scènes en analysewerkzaamheden. Een dagdeel voorbereiding omvat vier uur;
• Uitvoeren van een programma: procesbegeleiding, training, workshop, scènes spelen, werkconferentie of adviestraject. Een dagdeel uitvoering bevat vier uur effectieve tijd;
• Besprekingen, zoals inhoudelijke besprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken; coaching gesprekken (incl. voorbereiding). De gesprekken duren max. 2 uur;
• In overleg met de opdrachtgever kunnen wij gebruik maken van externe trainers/adviseurs uit ons netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder onze eindverantwoordelijk door een derde zal kunnen worden uitgevoerd.
• De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flipover of whiteboard en een beamer met scherm. Daarnaast zorgt de opdrachtgever eventueel op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Honorarium

Voor onze werkzaamheden is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief
omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen.
• Making Sense Together voldoet aan de kwaliteitscode voor
Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en is daarom in het geven
van trainingen erkend door het CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW.
• Als het een coaching opdracht betreft dan geldt een btw-tarief van 21%.
• Betreft het een acteer opdracht of een opdracht voor een theaterinterventie
dan geldt een btw-tarief van 9%.

Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie en studiemateriaal. Indien vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen dat onze reiskosten worden vergoed, zullen wij een reiskostenvergoeding in rekening brengen van € 0,50 per kilometer, gerekend vanaf Castricum/Amsterdam.
Wij behouden ons het recht voor onze tarieven tussentijds te wijzigen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de opdrachtgever tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

5. Betaling

Facturering vindt plaats op de datum van eerste uitvoering. De betalingstermijn van onze facturen bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, veertien dagen na factuurdatum. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is deze – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Wij zijn na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150 onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.

6. Aansprakelijkheid

Wij zijn, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht. Onze totale aansprakelijkheid zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan ons verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval dat wij door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn om een overeenkomst uit te voeren, kunnen wij naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door ons ingeschakelde derden.
Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan, schriftelijk bij ons te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens ons na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. De opdrachtgever vrijwaart ons en de voor ons werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan ons verstrekte informatie of materialen.

7. Annulering

Iedere aan ons verstrekte opdracht kan schriftelijk (email) worden geannuleerd. Annulering op een termijn van meer dan vier weken voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos, behoudens eventuele kosten van derden die wij aantoonbaar hebben gemaakt en die door ons verschuldigd blijven.
Bij annulering binnen vier weken tot 14 dagen voor aanvang is 50% van de aan het programma verbonden honorarium (inclusief eventuele kosten) verschuldigd.
Als de opdracht binnen 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever de volledige in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding aan ons verschuldigd. Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de training of opleiding onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie.
Indien de opdrachtnemer namens de opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden, zijn de eventuele annuleringskosten voor rekening van de opdrachtgever.

8. Verschuiving door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever aangegane verplichtingen wenst te verschuiven, is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht. De wenselijkheid van de verschuivingen zullen door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
Indien de opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan, dan zijn de eventuele kosten voortvloeiend uit de verschuiving van de werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

9. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door ons gebruikte of gemaakte modellen, studiematerialen, technieken en instrumenten berusten blijvend bij ons, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt. Het is, behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan de door ons in het kader van de uitvoering van een opdracht, openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken, op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald. Opdrachtgever zal een naamsvermelding van ons of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken, niet verwijderen of wijzigen.

10. Geheimhoudingsverklaring

Vertrouwelijke informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt door Making Sense Together en haar medewerkers als zodanig behandeld. Denk bijvoorbeeld aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën, of persoonlijke informatie n.a.v. persoonlijkheidstesten of coachgesprekken. Vertrouwelijk is als in overleg met de klant of deelnemers aangegeven is dat de informatie vertrouwelijk is.

11. Open inschrijvingen

Na verzenden van de inschrijving, krijgt deelnemer van ons een bevestigingsmail voor de deelname aan de training. Ook gaan de wettelijke 14 dagen bedenktijd in waarbinnen deelnemer kosteloos van gedachten kan veranderen. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Annuleren kan kosteloos tot 20 werkdagen voorafgaand aan de eerste trainingsdatum, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht.
Bij annuleren tot één week van tevoren wordt 100% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht. Voor trainingen geldt een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers zal de training worden geannuleerd.

12. Diverse bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van betrokken partijen zoveel mogelijk benaderen. Wij zijn bevoegd onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd ons recht om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.